Privacy & algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst.. 

2. Onze offertes zijn 30 dagen geldig. 

3. De planning van levering en uitvoering kan slechts gebeuren na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken.

4. Eventuele meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de prijs overeengekomen is. 

5. Leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel ter inlichting verstrekt. Laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

6. Bewaring van goederen op de werf, of in afwachting van installatie, gebeurt op risico van de klant.

7. De klant is verantwoordelijk voor het verlenen van toegang en de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor het leveren en/of installeren van de goederen. De klant zal ook zorgen dat de onze firma kan beschikken over 230V werkspanning voor verlichting en machines en voor water voor de aanmaken van mortel en beton en het reinigen van machines en gereedschappen.

8. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

9. Bij werken aan en in gebouwen zal de klant tijdig de nodige informatie en planning doorgeven aan de veiligheidscoördinator en bevestigen dat alles volgens de regels is.

10. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen. 

11. Annulering van de bestelling door de klant zal resulteren in een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de waarde van de bestelling.

12. Onze firma mag de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, als ontbonden beschouwen, in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

13. Al onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. 

14. Elke schuld van de klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 1% per maand of 12 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van 125 euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. 

15. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen. 

16. In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.


Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x